Wie mer sich aanmeld

Uns nächste Kurse fangen en der Regel Aanfang September aan.

Grundsätzlich gild: Deilnemme an unse Kurse kann mer nor, nohdäm mer sich aangemeldt un de Kursgebühr vör der eeschte Ungerrichsstund bezahlt hät.

Nohdäm Ehr üch normalerwies online (Op dat Kässche künnt Ehr en dä Zigg däue, wo de Kurse för Aanzomelde freigegovve sin.) för ene Kurs aangemeldt hat, kritt Ehr en Benachrichtigung per E-Mail.

De endgültige Aanmeldebestätigung/Rechnung kütt och per E-Mail. Sid esu god un dot beim Üvverwiese de Kursnummer aangevve, nit de Rechnungsnummer! Wann Ehr bezahlt hat, ohne üch vürher aanzomelde, hat Ehr kei Rääch deilzonemme.

Sid esu god un dot üch avmelde, falls ene Kurs nit aangetrodde weede kann, dat ander Intressente en Chance op ene Platz krige. Wann e Seminar belaht es, besteiht de Möglichkeit sich op en Warteliss setze zo looße.

Kurse, die wiggergonn: Domet mer ööntlich plane künne, es et wichtig, dat Ehr Üürer Seminarleiterin / Üürem Seminarleiter am Eng vun enem Flichkurs verbindlich metdeilt, ov Ehr am nächste Kurs deilnemme wollt.