Wat et koss un wie mer jet verschenke kann

Examenskurse:  90 € (Böcher em Pries dren)
Themekurse 55 €

 

Wann de Nüsele op unsem Konto  sin, es de Aanmeldung gültig un Ehr künnt an däm Seminar deilnemme. Mer kann bar bezahle oder op dat hhee genannte Konto üvverwiese. Sid esu god un dot de Kursnummer (för e Beispill MF1222) aangevve. De Nüsele sollte bes spädstens 14 Dag, ih dat et Seminar aangefange hät, om Konto vun der Akademie god geschrevve sin, weil söns Intressente, die op der Warteliss stonn, dä Platz krige.

Deilnemme kann mer an unse Kurse grundsätzlich eesch, wenn mer V Ü R  der eeschte Unterrichtsstund bezahlt hät.

Wie mer jet verschenke kann

Gään künnt Ehr och ene Godsching bei uns kaufe. Döför sid Ehr esu god un loot uns telefonisch oder per Email  Üür Adress wesse un wat et för en Kursaat sin soll (Examenskurs oder Themekurs) un dot dann die Nüsele, die för dä gewählte Kurs passe, üvverwiese. Donoh kütt dä Godsching met der Poss. Alternativ kann dä Godsching och bei uns avgehollt un bar bezahlt weede, wann et met uns avgesprochen es. No muss sich dä Beschenkte bloß noch zo dä aangegovve Aanmeldefriste bei uns aanmelde.

Vergünstigunge

Reduzeete Entredd för de Usstellunge/Veranstaltunge vun der Photographische Sammlung un vum Deutsche Tanzarchiv Köln un för sönstige Veranstaltunge vun der Akademie för uns kölsche Sproch gild för jeder, dä an enem laufende Examensseminar deilnimmp un et Studieboch vürläht.