Nachruf Marita Dohmen

Et Marita Dohmen es dut.

Zigg mih wie 25 Johr hät et Marita Dohmen för de Akademie för uns kölsche Sproch als Seminarleiderin gearbeid. Nit bloß die normale Examenskurse, nä, vür allem hät et besonders gän Themenkurse avgehalde un denne, die dobei wore, vill üvver Kölle beigebraht. En singem letzte Kurs „Kölner Köpfe“ hät et allerhands Berühmpheite us Kölle vürgestellt.
Et Marita Dohmen hät sich och ene Name als Kölsch-Autorin gemaht. Ohne möd ze wäde hät et löstige Kölsche Rümcher un Verzällcher geschrevve, die et en ville Böcher ze lese gitt. Besonders gän hät et se bei Lesunge och selver vürgedrage. Sing Boch „Familijeklaaf“ es för Minsche, die gän Kölsch lese, en echte Pflichlektür.
Üvver Johre hät et Marita Dohmen för de „Kölnische Rundschau“ un ander Zeidunge Kölschkolumnen geschrivve. Och op die Aat unWies hät sich et Marita Dohmen immer för die Kölsche Sproch stärk gemaht. Us jedem singer kölsche Verzällcher kann mer eruslese, dat im uns Kölsch immer en Hätzensangelägenheit wor. Et triff der Näel op der Kopp, wa´mer üvver däm Marita singem Dud sage:

E kölsch Hätz hät opjehoot ze schlage!

Am 6. Mai es et Marita Dohmen koot vör singem 82. Gebootsdag noh langer Krankheit gesturve.

Dat Rümche he, hät et för sing eige Dudesaanzeig geschrivve:

Ich hann üch verloße, sidd mer nit kott,
Och wann ehr mich nit seht, ich ben nit fott.
Ich ben immer bei üch, wann ehr aan mich denkt,
Sulang ehr em Hätze e Plääzje mir schenkt.